Przedszkole Malutkowo znajduje się w najbliższym sąsiedztwie żłobka, na ulicy Łepkowskiego, w nowoczesnym lokalu w pełni dostosowanym do potrzeb dzieci, jako naturalna kontynuacja opieki i edukacji naszych żłobkowiczów. Codziennie w Przedszkolu realizowane są zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN.

Realizujemy program wychowania przedszkolnego "Planeta dzieci" autorstwa Jolanty Wasilewskiej. Jego przeznaczeniem jest edukacja dzieci w wieku przedszkolnym, zgodnie z wytycznymi aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zaleceń Ministra Edukacji Narodowej.

Program gwarantuje realizację podstawy, dając jednocześnie nauczycielom możliwość rozszerzenia jego treści w programach własnych, zgodnie z potrzebami konkretnej grupy. Ponieważ zapisy w podstawie programowej mają charakter bardzo ogólny, w programie podane są treści edukacyjne, które umożliwiają osiągnięcie przez dzieci umiejętności zawartych w podstawie programowej. Do osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego zostały także dopisane cele szczegółowe. Cele te zostały podzielone na cztery etapy, zgodnie z grupami wiekowymi: dla 3-latków, 4-latków, 5-latków i 6-latków. Należy pamiętać, że podział zawarty w programie jest umowny i jedynym kryterium doboru celów i treści nauczania oraz wymagań stawianych dziecku powinny być jego możliwości rozwojowe. Wśród wypowiedzi osób zajmujących się kształceniem i wychowywaniem dzieci powtarza się kilka najistotniejszych kwestii dotyczących kierunków rozwoju edukacji. Według tych autorytetów umiejętności najbardziej potrzebne w dzisiejszych czasach to: kreatywność, innowacyjne myślenie, umiejętność współpracy w zespole, zdolność samodzielnego planowania działań, umiejętność formułowania ważnych pytań. Parlament Europejski i Rada Europy wydały w 2006 r. zalecenia określające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie. Znalazły się na tej liście następujące kompetencje: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo -techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna. W programie są odniesienia, jak należy te kompetencje rozwijać, zwracając w procesie edukacyjnym szczególną uwagę na podmiotowość dziecka i wychowanie w duchu wartości uniwersalnych. 

Program ten stanowi doskonałe przygotowanie do późniejszej edukacji szkolnej.

Prowadzimy zajęcia z zakresu: edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, języka angielskiego. Realizujemy także zajęcia ruchowe, plastyczne, umuzykalniające, taneczne, rytmikę oraz warsztaty teatralne. Przedszkole dysponuje dużą sceną teatralną, gdzie nasi podopieczni kształcą swoje umiejętności aktorskie i mogą poczuć się jak prawdziwi artyści.